בואו לחוות איתנו
את הגליל!

הפעילות באתר מיועדת לישיבות שנרשמו וקבלו הודעה על תקצוב בלבד

המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל והרשות לפיתוח הגליל
באמצעות "יוזמת אורות"

שמחים להזמין את בני הישיבות

להשתתף בפעילות ״מסע גליל״
בבין הזמנים של קיץ תשע"ח

הרשות לפיתוח הגליל באמצעות "יוזמת אורות" שמחים להודיע על פתיחת הרישום לפעילות  "מסע גליל" לבני ישיבות בבין הזמנים של קיץ תשע"ח.
מוזמנים להירשם מוסדות חינוכיים חרדיים שהינם ישיבות קטנות או גדולות.

פרטים על הפעילות, אופן הביצוע וגובה התקציב ימסרו במועד מאוחר יותר והמשרד שומר לעצמו את הזכות לקיים את התכנית בכל דרך שימצא לנכון ובכלל זה שלא לקיימה כלל.
יודגש כי קיום הפעילות מותנה בהעמדת תקציב לטובת הפרויקט, תקציב שטרם התקבל.

  • בעת הרישום, יש לצרף:
  1. פלט ממערכת "תלמוד" של "רשימת תלמידים למוסד" לחודש מאי הכוללת גם טבלת ריכוז.
    או פלט ממערכת "מנב"ס" של טופס 0146 "התפלגות תלמידים לכיתה".
    נדגיש כי יתקבלו רק טפסים אלו ולא כל מסמך אחר.
  2. טופס "התחייבות המוסד" מלא וחתום ע"י מורשה החתימה של המוסד. ניתן להוריד את הטופס כאן
  3. נא ציינו פרטים על תאריכי וכמות האוטובוסים הצפויים אותם תבקשו. נתונים אלו חשובים לצורך התארגנות לאספקת אוטובוסים סדירה וראויה.

נדגיש כי ביצוע תהליך הרישום לא מהווה כל התחייבות לביצוע הפרויקט ולמתכונתו בכלל ולאספקת אוטובוסים בפרט.